Podmioty obierające odpady komunalne z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno zgodnie z Aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych (uchwała nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 roku) zagospodarowują odebrane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w:

  • Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działającego w ramach Celowego Związku Gmin CZG - 12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin lub w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Słubicka 50, 69-100 Kunowice.

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 lipca 2013 r. w Gminie Dębno obejmuje obowiązki odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady.

Zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baczewskiego 34 w Dębnie i dostarcza je celem zagospodarowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działającego w ramach Celowego Związku Gmin CZG - 12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.