Powiększ dypom dla gminy za udział w kampaniiWzorem lat ubiegłych w 2019 roku uczniowie gminnych placówek oświatowych również wzięli udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się również przedstawiciele Gminy Dębno – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie.

Zachowaj Trzeźwy Umysł to jedyna taka kampania profilaktyczna w Polsce, w której nagradzane są zaangażowanie i własna inicjatywa uczniów, to edukująca poprzez ulotki, plakaty oraz wspierająca pracę nauczycieli poprzez scenariusze zajęć.

Tegoroczna kampania odbywała się pod hasłem Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności

 1.  Cele główne Kampanii ZTU 2019
 • wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
 • edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
 • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 • kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,
 • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:

 • uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,
 • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,
 • kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

W ramach tegorocznej kampanii zorganizowany został konkurs literacko – plastyczny „Ja za 20 lat” dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się również przedstawiciele Gminy Dębno – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie:

 1. Kacper Piecząka
 2. Mateusz Mencel
 3. Mikołaj Iśków
 4. Klaudiusz Kościelny
 5. Gniewosz Rajczakowski
 6. Jakub Rojek
 7. Ola Ratajczak
 8. Nikodem Żywicki

Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie serdecznie gratuluje laureatom i dziękuje nauczycielom za zaangażowanie w promocję kampanii wśród dzieci i młodzieży z naszego terenu.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Patologii Społecznych w Dębnie