GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE
ul. Kościuszki 17
tel. 95 760 46 83

Działalność tej docelowej placówki otwiera szerokie możliwości skutecznego wspomagania Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie w działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadań, które wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 26.10.1982 r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Spadek wieku inicjacji alkoholowej, stały wzrost spożycia alkoholu, coraz bardziej powszechne sięganie po narkotyki oraz narastająca wciąż fala agresji, przemocy, samobójstw, chorób psychicznych, depresji, ucieczek od rzeczywistości, której towarzyszą coraz powszechniejsze zjawiska chronicznego stresu, bezsilności, samotności i beznadziei zmuszają do podejmowania szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Działalność Punktu Konsultacyjnego finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiona będzie w dużej mierze na niwelowaniu skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym i dzieciom w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu Gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Punkcie Konsultacyjnym zatrudnia się osoby posiadające interdyscyplinarne przeszkolenie potrzebne do zdiagnozowania problemów klienta i jego rodziny w celu zaplanowania kompleksowej pomocy. Konsultanci realizujący cele i zadania Punktu Konsultacyjnego posiadają wiedzę na temat problemów uzależnień; w tym picia ryzykownego i szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji dziecka w rodzinie z problemem uzależnień.

ADRESACI PROGRAMU:

 1. Młodzież uzależniona od alkoholu.
 2. Osoby dorosłe uzależnione od alkoholu.
 3. Dorosłe dzieci alkoholików.
 4. Osoby /dzieci i dorośli/ współuzależnione - członkowie rodzin alkoholików.
 5. Dzieci i młodzież - ofiary przemocy domowej /fizycznej, emocjonalnej, seksualnej/.
 6. Osoby dorosłe - ofiary przemocy.
 7. Osoby dorosłe, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie.

FORMY ZGŁASZANIA DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 1. Zgłoszenia samoistne.
 2. Osoby zgłaszane przez instytucje /Szkoły, OPS, Policja, Sąd/
 3. Osoby zgłaszane przez społeczność lokalną.

Praca Punktu Konsultacyjnego nastawiona jest na udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, dorosłym i dzieciom kompleksowej pomocy.

CZAS PRACY ZATRUDNIONYCH KONSULTANTÓW:

Czas ten przeznaczony jest na konsultacje i spotkania indywidualne. Program adresowany jest do osób uzależnionych, deklarujących chęć zaprzestania picia i dokonywania zmian w swoim zachowaniu oraz rozwiązywania problemów życiowych. Również dla osób po leczeniu odwykowym, deklarujących chęć dalszego trzeźwienia w grupie oraz dla osób mających problemy z nawrotami choroby i osób kierowanych przez: komisję, sąd, kuratorów sądowych, policję i pracowników OPS.

Urszula Kotas – Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie

Przyjmuje w dni:
Poniedziałek    08:00-14:00
Wtorek            08:00-13:00
Środa              08:00-13:00
Czwartek         08:00 -12:00

Janusz Wielemborek – Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Przyjmuje w dni:
Poniedziałek 15.00 - 18.00
Wtorek 15.00 - 18.00
Środa 15.00 - 18.00

Pani Ewa Brankowska – Szarłan – Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień

Przyjmuje w dni:
Piątki 16:00-20:00

Punkt Konsultacyjny nie jest placówką leczenia uzależnień od alkoholu.
Leczeniem osób uzależnionych zajmują się Zakłady Lecznictwa Odwykowego.